جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


اداری استخدامی مرخصی
شماره : 98322
مورخ : 6/12/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
بازخریدی مرخصی درزمان اشتغال براساس مقررات موجود مقدور نبوده مع الوصف درحدود بند (4)مصوبه شماره 31735/7/ ت 85 م ن مورخ 16/2/1366 هیات محترم دولت ذخیره مرخصی مزبورامکان پذیراست .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 83

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
98322
تاریخ تصویب :
1368/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :