جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


سازمانهای دولتی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
شماره : 54058
مورخ :25/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
بنگاه مزبور به موجب تصویبنامه شماره 8502 مورخ 26/4/1358 هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 88

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
54058
تاریخ تصویب :
1368/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :