جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


سازمانهای دولتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شماره : 72406
مورخ : 16/7/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باعنایت به اینکه تصویب اساسنامه فوق الذکر بدوا" مستلزم وجود موسسه ای به این نام است وطبق ماده (130) قانون محاسبات عمومی تشکیل دستگاههای دولتی صرفا"به یکی از صورتهای مذکور درمواد(2و3و4) قانون مزبورامکان پذیراست ،لذا چنانچه مرکز مزبور راموسسه پژوهشی تلقی وبند(ل ) ماده (1) قانون تاسیسات وزارت علوم وآموزش عالی مصوب 1353 برای ایجاد مرکز کافی تلقی گرددتصویب اساسنامه آن با توجه به قانون (تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها) مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی نیاز به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 90

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
72406
تاریخ تصویب :
1368/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :