جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 3685/24663 8/2/1381

نظر به اینکه در ردیف (26) بند(5) قسمت (الف ) تصویبنامه شماره 22361/ت 24663ه مورخ 13/5/1380 که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، نام روستای (مالی آباد) به اشتباه (مال آباد) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا... رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16660
تاریخ تصویب :
1381/02/08
تاریخ ابلاغ :
1381/02/22
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :