جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده اول - کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و
نه شهرستان تقسیم می شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب
از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و
ده خواهد بود.
ماده دوم - استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها عبارتند از:
1 - استان یکم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - زنجان - 2 - قزوین - 3 - ساوه - 4 - سلطان آباد - 5 - رشت 6 - شهسوار
2 - استان دوم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - قم - 2 - کاشان - 3 - تهران - 4 - سمنان 5 - ساری - 6 - گرگان
3 - استان سوم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - تبریز - 2 - اردبیل .
4 - استان چهارم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - خوی - 2 - رضاییه - 3 - مهاباد - 4 - مراغه - 5 - بیجار
5 - استان پنجم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - ایلام 2 - شاه آباد 3 - کرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملایر 6 - همدان
6 - استان ششم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - خرم آباد 2 - گلپایگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.
7 - استان هفتم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - بهبهان 2 - شیراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار
8 - استان هشتم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - کرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل .
9 - استان نهم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - بیرجند 2 - تربت حیدریه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 - بجنورد 6 - گناباد 7
- سبزوار.
10 - استان دهم که تشکیل می شود از شهرستانهای :
1 - اصفهان 2 - یزد.
تبصره - جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.
ماده سوم - وزارت داخله مجاز است محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله
را که از عهده امتحان نهایی مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک اداری
استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.
تبصره - وزارت داخله می تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمی
مستخدمین مذکور در صورتی که مقتضی بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه
بدهد در چنین صورتی عضو مزبور مستخدم رسمی نخواهد بود.
ماده چهارم - مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور وظایف فرمانداران و
بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به استثنای تبصره های 1 و 2 از ماده 2 که
به قوه خود باقی خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت
داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاریخ تصویب این قانون ملغی و مواد اول و
دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوب 16 آبان
ماه 1316 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه نوزدهم دی ماه
یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :