جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - در مورد املاک ثبت نشده حذف که متصرف به عنوان مالکیت آن
را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار می دهد اگر پس از استقراض کشف شود که
ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می تواند اصل و منافع
طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد و یا از عین یا
منافع ملک مورد وثیقه استیفا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :