جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ 18 دسامبر 1937 مطابق 27 آذر ماه 1316 در تهران به امضا رسیده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه و پروتکل اختتامیه آن است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و والاحضرت نایب السلطنه مجارستان
نظر به اینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران .
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران .
و والاحضرت نایب السلطنه مجارستان
جناب آقای زلتان دومارییاچی دومارکوس وباتیزفالوا نماینده فوق العاده و وزیر مختار دولت پادشاهی مجارستان مشارالیهما بعد از مبادله
اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بین دولتین ایران و مجارستان و اتباع آنها صلح خلل ناپذیر و
دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.
ماده 2 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند.
ماده 3 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق بین المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده 4 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور می رسد به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای نامبرده می باشد نیز عمل خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت الزام آور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت . هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم ها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث را دو حکم اولی تشکیل یک محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه با اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 5 - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود رسانیده اند در دو نسخه در تهران نوشته شد 18 دسامبر 1937

پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز بین ایران و مجارستان اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جز لایتجزای عهدنامه می باشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودت و حکمیت را تا ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدید نظر قرار بدهند.
تهران 18 دسامبر 1937
عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :