جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده 1 - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در
کشور با وزارت صناعت و معادن است .
ماده 2 - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد
یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در
صورت نبودن عین مال رد قیمت آن ) مرتکب به تادیه غرامت از پانصد ریال الی
پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تادیه محکوم به نقدی اعم
از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن به
نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس نباید از سه سال تجاوز نماید.
تبصره - وزارت صناعت در مورد اجرا این قانون شاکی خصوصی شناخته می شود
و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :