جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی با توجه به بند 3 ماده واحده قانون مصوب
ششم دی ماه 1324 به دولت اجازه می دهد که با ازدیاد سهمیه ایران در صندوق
بین المللی پول از 25 میلیون دلار به 35 میلیون دلار و افزایش سهمیه ایران
در بانک بین المللی ترمیم و توسعه از 24 میلیون دلار به 33 میلیون و ششصد
هزار دلار موافقت نماید.
پرداخت اضافه سهمیه های مزبور باید به ترتیب مقرر در قانون ششم دی ماه
1324 به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم فروردین ماه یک
هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :