جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف عمران و تولید و عام المنفعه را از بابت فروردین 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 26 و با رعایت تبصره 1 ماده واحده مصوب آبان ماه 1324
و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین کمک هزینه های کارمندان کشوری و
لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت
نمایند.
تبصره 1 - دولت موظف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون
اخطار مذکور در ماده 4 قرارداد قرضه 1911 مسیحی را به بانک شاهنشاهی
ایران تسلیم نموده و بقیه قرضه مزبور را از درآمدهای عمومی کشور تادیه
نماید.
تبصره 2 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود معادل پنجاه میلیون ریال
از بودجه ساختمانی سال 1327 وزارت راه را در سه ماهه اول سال 1327 به
اختیار آن وزارت بگذارد که به مصرف امور ساختمانی و تعمیرات راههای شوسه
و پلها رسانیده و پس از تصویب بودجه سال 1327 در شش ماهه دوم سال مستهلک
نماید.
تبصره 3 - وزارت دارایی مکلف است اجرای حکم داوری بین دولت و وراث
مرحوم شیخ خزعل را موقوف و پس از تجدید نظر در هیئتی مرکب از روسای شعب
دیوان کشور و رییس دیوان دادرسی دارایی چنانچه املاک و مستغلاتی به ملکیت
ورثه مسلم شود مستغلات را عینا و در مقابل اراضی به قیمت قبل از تاسیس
راه آهن در خوزستان وجه نقد یا خالصجات از سایر شهرستانها تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره است در جلسه چهارم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :