جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاه های دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف عمرانی و تولیدی و عام المنفعه را در اردیبهشت ماه 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده مصوب آبان ماه
1324 و سایر قوانین و مقررات مالی به اضافه کمک هزینه کارمندان کشوری و
لشگری را مطابق قوانین مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت
نماید.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شد کمبود اعتبار ترفیع و
اضافات سال 1326 کارمندان وزارتخانه ها و ادارات دولتی و مجلس شورای ملی
را که در بودجه کارگزینی آنها محل ندارند از صرفه جویی بودجه و مازاد
درآمد عمومی سال 1326 کل کشور پرداخت و به حساب دوره عمل مالی سال مزبور
منظور دارد.
تبصره 2 - پزشکان و داروسازان و ماماها و دندانپزشکان و پزشکیاران که در
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مشغول انجام وظیفه هستند در صورتی که در
خارج از تهران و حومه حداقل مدت سه سال در نقاط بد آب و هوا و پنج سال در
سایر نقاط متوالیا خدمت نمایند تمام مدت خدمت آنان با پرداخت کسور
بازنشستگی جزو خدمات رسمی دولتی محسوب خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد
و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :