جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف تولیدی و عام المنفعه را در خرداد ماه 1327 در حدود اعتبارات
اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324
و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را
مطابق قوانین و آیین نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت
نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام خرداد ماه یک هزار و
سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :