جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف عمرانی و تولیدی و عام المنفعه را در مرداد ماه 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان
ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشکر
را مطابق قوانین و آیین نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت
نماید.
تبصره 1 - کلیه تصویبنامه های صادره راجع به دانشگاه آذربایجان تا
تصویب قانون از طرف مجلس شورای ملی به قوه خود باقی خواهد بود.
تبصره 2 - مفاد تبصره یک قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه
کل کشور بابت اردیبهشت ماه 1327 شامل اعتبار ترفیع و اضافات و کمک هزینه
سال 1325 کارمندان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود.
تبصره 3 - از اعتبار پیش بینی شده در فقره 22 گزارش کمیسیون بودجه
مربوط به هزینه سال 1327 وزارت فرهنگ و دانشگاه تبریز مبلغ ده میلیون
ریال جهت ساختمان محل دانشگاه تبریز و هزینه تاسیس کلاس دوم دانشگاه مزبور
و بیست و پنج میلیون ریال برای حقوق و کمک هزینه آموزگاران و دبیران
فارغ التحصیل دانشسراهای مقدماتی و عالی که در سال 1327 به خدمت منصوب
خواهند شد تخصیص داده می شود.
تبصره 4 - ترفیع و اضافات سال 1326 کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و
مجلس شورای ملی و قضات موضوع تبصره یک ماده واحده قانون مصوب اول خرداد
ماه 1327 تا آخر سال 1327 قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.
تبصره 5 - وزارت دارایی مکلف است بقایای سالهای گذشته تا آخر سال
1326 هر یک از مودیان مالیات املاک مزروعی را که کل بدهی آنان را از یک
هزار ریال تجاوز نمی کند ولو آنکه باقی در هر سال معادل کل یک هزار ریال
باشد موقوف المطالبه گذارده و این بقایا را از دفاتر حذف کند.
تبصره 6 - از اضافه اعتبار بودجه سال 1327 وزارت امور خارجه مبلغ سه
میلیون ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ منات حقوق مستخدمین جز و مصارف سفارت
کبرای شاهنشاهی در مسکو و کنسولگری شاهنشاهی در بادکوبه قابل پرداخت
خواهد بود.
تبصره 7 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل یک هزار و شصت و
پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال اعتبار که در گزارش کمیسیون بودجه مجلس
شورای ملی به عنوان مخارج عمران و تولیدی کشور منظور شده است مبلغ بیست و
پنج میلیون ریال برای پرداخت مخارجی که دولت برای مطالعات عمرانی کشور
لازم می داند اعتبار بدهد. این اعتبار برای مخارج اداری و فنی و حقوق
مستخدمین و مامورین اتباع داخله و خارجه و مصارف اداری قابل پرداخت خواهد
بود ولی در انتخاب مامورین مطالعات باید رعایت تخصص کاملا به عمل آید.
تبصره 8 - وزارت دارایی مجاز است سه نفر متخصص عالی مقام از اتباع یک
یا چند کشور از کشورهای فرانسه و بلژیک و هلند و سویس و سوئد برای مشاوره
در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای بند (ه ) از قانون مصوب 29
مهر 1326 برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و حق الزحمه
و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ایران منتها تا میزان دومیلیون ریال
از محل اعتبار هزینه انتفاعی کشور بپردازد و اشخاصی که برای مشاوره قضایی
و فنی استخدام می شوند لایحه استخدامی آنان را پس از استخدام از نظر تابعیت
و مدت و حقوق به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره است در جلسه دوم شهریور ماه
یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :