جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف عمرانی و تولیدی و عام المنفعه را در شهریور ماه 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان
ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و
لشگری را مطابق قوانین آیین نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور
پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره است در جلسه چهارم مهر ماه یک
هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :