جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و هزینه های مستمر
و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر هزینه های کشور
و مصارف عمرانی و تولیدی و عام المنفعه را در مهر ماه 1327 در حدود
اعتبارات اسفند ماه 1326 و مبالغی که از بابت اسفند 1326 در طی سال جاری
پرداخت شده است با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و
سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق
قوانین آیین نامه های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
تبصره 1 - کسانی که مجموع مالیات املاک مزروعی آنان در سال از پانصد
ریال نقد و یکصد کیلو جنس تجاوز نکند از پرداخت مالیات املاک مزروعی معاف
می باشند.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون بیمارستانهای متعلق به وزارت
بهداری در شهر تبریز ضمیمه دانشکده پزشکی تبریز می شود و اعتبارات مربوط
به بیمارستانهایی که از وزارت بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می شوند از
بودجه کل وزارت بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می شود.
تبصره 3 - برای زلزله زده" href="/tags/52444/مناطق-زلزله-زده/" class="link">مناطق زلزله زده بانک رهنی به منظور ساختمان بناهای
آسیب زده تا حدود چهار میلیون ریال وام بدهد. شرایط : برای مدت پنج سال -
بدون فرع 0
دولت از وجوه اختصاصی خود وسیله اعطای وام را برای بانک رهنی فراهم
می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد
و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :