جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از برنج شالیهای موجوده
املاک واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هر مقداری
که ضروری تشخیص داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی
بداند به نمایندگانی که از طرف استانداران مازندران و گیلان تعیین و معرفی
می شوند در مقابل وجه نقد بفروش برساند تا به وسیله کمیسیونهایی که زیر
نظر استانداری مرکب از فرماندار و روسای ادارات دولتی و کارخانجات هر محل
تعیین و معرفی می گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور کردن هزینه هایی که
تعلق می گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران و اشخاص بی بضاعت مقیم هر محل
خورده فروشی شود.
تبصره 1 - مقدار فروش تا هر تقاضاکننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و
برای یکدفعه باشد.
تبصره 2 - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن با
صورت فروش به مجلس برای اطلاع داده شود.
ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه
کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصرا به اتباع ایرانی و
شرکتهایی که سرمایه آنها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :