جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی اساسنامه سازمان تربیت و علمی و فرهنگی
ملل متحد را تصویب می نماید و به دولت اجازه می دهد قبول عضویت قطعی ایران
را به سازمان تربیت و علمی و فرهنگی ملل متحد اعلام دارد.
تبصره - وزارت فرهنگ سهمیه دولت ایران و همچنین حقوق و مزایای
نماینده ثابت ایران در اونسکورا که جمعا از یک میلیون و پانصد هزار ریال
در سال تجاوز نخواهد نمود در حدود اعتبارات سال 1327 از بودجه خود تامین
خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده در جلسه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و
بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :