جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده واحده - مبلغ یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال اعتبار ماه 68 بودجه
پیشنهادی سال 1327 کشور موضوع کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و
خدمتگزاران تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می شود ترفیع و اضافات
مشمولین تبصره 1 ماده اول قانون مصوب اول خرداد ماه 1327 را بابت سال
جاری از محل اعتبار بالا پرداخت نماید مبلغ احتیاجی هر یک از وزارتخانه ها
و ادارات و بنگاههای دولتی با تشخیص وزارت دارایی به بودجه سال جاری آنها
علاوه و مورد استفاده واقع خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم آبان ماه یک هزار و سیصد
و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :