جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - اعتبار اضافه بودجه سال 1327 وزارت جنگ به میزان مبلغ
دویست و سی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال تصویب و به وزارت دارایی
اجازه داده می شود بودجه جز آن را که وزارت جنگ تهیه و تسلیم می نماید
رسیدگی و ابلاغ نموده و بر طبق آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پرداخت
نماید.
تبصره - وزارت جنگ مکلف است مایحتاج افراد را از حیث لباس و کفش از
محصولات داخلی کشور تهیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد
و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1327/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :