جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده اول - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
1 - مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه ای که در نتیجه آن اسم کسی که
مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
2 - کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس
سربازگیری احضار شده اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر
نشوند.
3 - کسانی که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل
نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم مجازات
شدیدتری باشد.
4 - معاونین و شرکا جرمهای مذکور در فوق .
ماده دوم - کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین
نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که به وسایل متقلبانه تحصیل
معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجرا مجازات به خدمت سربازی
جلب و در عوض دو سال سه سال تحت السلاح خواهند ماند.
ماده سوم - اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی
یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص
نمایند به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجرا
مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند. معاونین اشخاص
مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر
معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از
خدمات دولتی می شود.
هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضا او را ناقص نماید
مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده چهارم - هر گاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت
نظامی تصدیقی برخلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در
ماده (270) قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات
در ماده (110) قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هر گاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشا شوند به مجازات
مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد.
ماده پنجم - هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضا مجلس سربازگیری
و مامورین مملکتی (اعم از دولتی و بلدی ) که به مناسبت موقعیت خود وسیله
معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانون فراهم آورده و یا
در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ
رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آنکه معافیت در
موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ششم - هر کس اشخاص مذکور در ماده (233) قانون محاکمات نظامی را
با علم به غیر مطیع بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم
آورد به اختلاف مورد به حبس عادی و یا به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال
محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر
حال به جزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکوم خواهد شد.
کسانی که با اشخاص مذکور در ماده (233) قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی
یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معاف
خواهند بود.
ماده هفتم - کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد 32 و 33 قانون
نظام وظیفه معاونت نمایند به حبس تادیبی از سه ماه الی شش ماه محکوم
خواهند شد.
ماده هشتم - شروع به ارتکاب جرم های مذکور در ماده 4 و 5 این قانون نیز
مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب به حداقل مجازاتهای مذکور در مواد
مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده نهم - در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر گاه متهم نظامی
یا همردیف نظامی نباشد محکمه می تواند مقررات مواد 44 و 45 قانون مجازات
عمومی را درباره او مجری دارد.
ماده دهم - رسیدگی به جرمهای مذکور در این قانون به عهده محاکم نظامی
خواهد بود اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد.
ماده یازدهم - مواد 31 و 34 قانون نظام وظیفه (قانون خدمت نظام
اجباری ) مصوب 16 خرداد ماه 1304 نسخ می شود.
ماده دوازدهم - این قانون از پانزدهم شهریور ماه 1310 به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :