جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
495-محکمه غیاباحکمی برتسلیم مقداری جنس مقوم به چهارهزارریال بنفع مدعی صادرکرده ودرنتیجه رسیدگی به اعتراض برحکم مزبورباایراد مدعی علیه نسبت به قیمت جنس مزبوربدون توجه به این ایرادبه تقاضای مدعی حکم به تادیه چهارهزارریال قیمت مدعی به داده ودرعین حال حکم ثانوی رابه عنوان تائیدحکم اول صادرنموده هم ازجهات عدم توجه به ایرادوهم ازجهت تائیدحکم متخلف است .
حکم شماره 597-17شهریور1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
597
تاریخ تصویب :
1309/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :