جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2998/117/ 8/62

سئوال آیا به دادخواستهای مطالبه ضرر و زیان و دیات هزینه دادرسی تعلق میگیرد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون طبق ماده 10 قانون راجع بمجازات اسلامی دیه در حقوق جزای اسلامی ، مجازات محسوب میگردد بنابراین درموردمطالبه دیه هزینه دادرسی دریفات نمیشود ولی مطالبه خسارت و ضرر وزیان بر طبق ماده 492 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول پرداخت هزینه دادرسی است ودر صورت عدم پرداخت این هزینه وسیله مدعی ،باید دفتر دادگاه به تکلیف قانونی عمل نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2998
تاریخ تصویب :
1362/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :