جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
496-مدعی درعرضحال خودفقط تقاضای استردادقباله مبایعه رانموده وحاکم دادگاه درحکم خودذکرکرده به اینکه مدعی علیه بایدقباله مبایعه شرطی مدعی راکه نزداوامانت بوده ردنمایدوالاازعهده مال المبایعه که مبلغ فلان است برآیدتخلف است زیرانمی بایدمحکمه دررای خودتجاوزازحدود تقاضای مدعی که فقط استردادقباله است بنمایدبلکه وقتی مدعی رادردعوائی اقامه نموده ذیحق یافت به همان چیزی که موردتقاضااست اکتفانمایدنهایت آنکه درصورت امتناع وعدم امکان تسلیم عین مدلول ماده 41مکررراجع به تادیه خسارت راآنهم حسب التقاضای محکوم له مطابق تشخیص اهل خبره بمورداجرا بگذارد.
حکم شماره 677-اول شهریور1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
677
تاریخ تصویب :
1309/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :