×

برای تجدید نظر نسبت به احکام قابل تجدیدنظر محاکم صلح باید هزینه دادرسی تادیه شود

برای تجدید نظر نسبت به احکام قابل تجدیدنظر محاکم صلح باید هزینه دادرسی تادیه شود

برای-تجدید-نظر-نسبت-به-احکام-قابل-تجدیدنظر-محاکم-صلح-باید-هزینه-دادرسی-تادیه-شود
نظریه شماره : 155/7 7/ 4/62

سئوال با توجه به عبارت ماده 22 لایحه قانونی تکشیل دادگاههای عمومی که میگوید رسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون تشریفات آئین دادرسی انجا میگردد، آیا برای درخواست تجدید نظر میتوان هزنیه دادرسی گرفته یا نه ؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به بند 2 تبصره 91قانون بودجه سال 1361 کل کشور ناظر به بند ب ماده 683 قانون آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی بدرخواست تجدیدنظراز آراء قابل تجدیدنظردادگاه صلح بایدهزینه دادرسی پرداخت شود و عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی درمرحله تجدیدنظر با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (که تادیه آن از شرائط قانونی دادخواست است نه جزءتشریفات دادرسی )ملازمه ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 155

تاریخ تصویب : 1362/04/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.