جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
497-مدعی به دعوی مدعی مثلاچهارده شعیرازملکی بوده که درنتیجه رسیدگی مدعی علیه نسبت به چهارشعیرآن محکوم شده ونسبت به ده شعیردیگردر رای ذکری نشده تخلف نیست زیراازجهت اقتصاردررای به تعیین تکلیف نسبت به قسمی ازدعوی به عقیده دادرس بالملازمه تکلیف قسمی دیگرنیزتعیین شده و قابل حمل برنظرقضائی است .
حکم شماره 879-29اردیبهشت 1310

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
879
تاریخ تصویب :
1310/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :