جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2384/267/ 5/62

سئوال آیا شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
برابر ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه ردیف 60/39 دیوانعالی کشور فقط دولت و دادستانها از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و مقصود از دولت سازمانهائی است که اعمال حاکمیت راانجام میدهند0 شرکتهاوسازمانهائی که به اموربازرگانی اشتغال داشته واعمال تصدی دولت رااداره مینمایندواصولاشرکتهای دولتی ازپرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشندمگرآنکه دراساسنامه آنها و یا مقررات خاص دیگری این معافیت پیش بینی شده باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2384
تاریخ تصویب :
1362/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :