جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
498-مدعی به عین معینی بوده ودرضمن رسیدگی نیزدرخواست قیمت آن را به مناسبت ازبین رفتن عین نموده صدورحکم برمحکومیت مدعی علیه به قیمت بدون وجود تقاضائی دراین خصوص ازمدعی برخلاف قانون است .
حکم شماره 3181-19آذر1319

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3181
تاریخ تصویب :
1319/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :