جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


نظریه شماره : 594/137/ 3/60

سئوال شخصی بخواسته تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجور معوقه اقامه دعوی مینماید0 آیا برای هر دعوی مستقلابایدهزینه دادخواست بپردازد یا هر دودعوی یک تلقی میوشدفقط یک هزینه دادرسی دریافت میگردد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هزینه دادرسی در ماده 681 قانون آئین دادرسی مدنی تعریف شده و اصطلاح هزینه دادخواست که در استعلامیه بکاررفته مربوط بمودر ماده 682 قانون مذکور است و اما هزینه احکام که یک قسمت از هزینه دادرسی است بموجب دلالت مواد 683و684و685 وهمچنین ماده 86 و بند 3 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر به اعتبار خواسته ای که نسبت به آن تقاضای صدور حکم شده باید وصول گردد بنابراین درمورد سئوال هزینه مربوطه ،به هردوخواسته دعوی یعنی تخلیه عین مستاجره که دعوی غیرمالی تلقی میشودو اجورمعوقه که دعوی مالی است تعلق میگیرد و مطابق مواد683و 684 مذکور در فوق باید وصول شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
594
تاریخ تصویب :
1360/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :