جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1159/287/ 4/61

سئوال اگر مدعی علیه هزینه تطبیق یافتوکپی اسنادبااصل نپردازد، با توجه بمواد111 و691 قانون آئین دادرسی مدنی آیا باید هزینه مذکور وسیله مامورین اجراء وصول شود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در صورتیکه رونوشت کلیه اسناد و دلائل مدعی علیه مطابقت با اصل شده لیکن طبق ماده 691 قانون آئین دادرسی مدنی تمبر مقرر الصاق نشده باشد یاهزینه مربوط پرداخت نگردیده باشددفتر دادگاه مکلف بوصول آنست که بوسیله ماموراجراء وبراساس قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1159
تاریخ تصویب :
1361/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :