جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5202/157/10/61

سئوال آیا میتوان قاضی بازخرید خدمت شده را در وزارتخانه دیگری استخدام نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 با توجه به اینکه شرائط استخدام قضات با شرائط کلی استخدام متفاوتست وفقدان یک یاچندشرط آن ملازمه بافقدان شرائط استخدام دولتی ندارد،مثلا عدالت و رجولیت که از شرائط احراز مقام قضاء میباشد در بسیاری از مشاغل دولتی شرط نیست و زن با اینکه نمیتواند قاضی باشد میتواند شغل دیگری داشته باشد و با عنایت به اینکه در قانون شرائط انتخاب قضات پیش بینی شده است که هرگاه قاضی فاقد بعضی از شرائط قضاء حاضربقبول کاراداری در دادگستری نباشد بازخرید میگردد،محقق است که مرادقانونگذار از بازخرید کردن و بازنشسته کردن قضاتی که فاقد شرائط قضاء میباشند اعلام عدم صلاحیت آنان از برای احراز سایر مشاغل دولتی نیستو صرفا" ناظر به چگونگی رفتار ومعامله باآنان دردادگستری است و این بازنشستگی یابازخریدخدمت عنوان پاکسازی نداردمگر اینکه صریحا" در حکم بازخرید خدمت یا بازنشستگی قاضی فاقد شرائط قید شده باشدکه به لحاظ فاقدبودن وثاقت وامانت (یاآنچه مفیداین معنی باشد) بازنشسته یا بازخیرد خدمت شده است 0
2 درصورتی که هم که بازخریدخدمت موضوع قانون شرائط انتخاب قضات عنوان مجازات و پاکسازی داشته باشد بااستفادهابز ملاک ماده 50 قانون بازسازی نیروی انسانی 000 که صریحا"میگوید:
استخدام مجدد مستخدمی که بنابرتصمیم هیئتهای بدوی وتجدید نظر اخراج و بازخرید شده است درهمان وزارتخانه ویاهمان موسسه دولتی ممنوع میباشد000 تردیدی باقی نمی ماندکه استخدام مجدد مستخدمین بازخرید خدمت شده در غیروزارتخانه وموسسه دولتی که اورا بازخرید کرده است بالامانع است النهایه حسب دستورتبصره 3 ماده 120 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری چنین مستخدمی پس ازاستخدام مجدد باید وجوهی را که بعلتت بازخریدخدمت دریافت نموده است مسترد داردو درصورت عدم استردادوجوه مذکورادامه خدمت اوجائز نیست .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5202
تاریخ تصویب :
1361/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :