جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6499/7 - 23/12/1361

سئوال - سردفتری بموجب ابلاغ شورایعالی قضائی بریاست دادگاه مدنی خاص تعیین شده و پس از مدتی بعلت اینکه با داشتن شغل سردفتری انتصاب او صحیح نبوده است ابلاغ قضائی او لغو گردیده است 0 آیا حقوقی که در ایام اشتغال به امر قضاء قبل از لغو ابلاغ دریافت نموده قابل استرداد است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند طبق ماده 15 قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 احراز مشاغل قضائی با داشتن شغل سردفتری ودفتریاری منافات دارد، لکن چون بهرتقدیرطبق تصمیم شورایعالی قضائی و صدور حکم از طرف مرجع مذکور آقای سردفتر مورد نظر بسمت رئیس آزمایشی شعبه اول دادگاه مدنی خاص شهرضا منصوب شده و تا تاریخ 3/9/61 که ابلاغ انتصاب وی لغو شده براساس ابلاغ صادره و در ازاء انجام کار بوده است لذا کسر و استرداد حقوقی دریافتی ، بعلت لغو حکم انتصاب او مورد ندارد وسردفتر مذکور از جهت انتظامی قابل تعقیب خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6499
تاریخ تصویب :
1361/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :