جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
499-درموردی که محکوم به عین بوده وازطرف اجرااعلام شده است که اجراءعین غیرممکن است وحاکم دادگاه دستورداده که درصورتیکه دسترس به عین ویامثل آن نباشدقیمت مذکوردرحکم رادریافت دارندایرادی برحاکم دادگاه واردنیست زیراباعدم امکان تسلیم عین وتعذرمثل اجراءیک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده ومورداعتراض طرف واقع نگردیده وفقط میتوان گفت که چون قیمت حال تقدیم عرضحال باقیمت روز پرداخت متفاوت بوده می بایست موقع تادیه راتعیین نموده باشدواین ایراد هم حمل برنظرقضائی است .
حکم شماره 3980-14دی 1325

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3980
تاریخ تصویب :
1325/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :