جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


نظریه شماره : 784/277/ 2/59

سئوال آیا میتوان با کارمندان بازنشسته برای سمهای آموزشی دانشگاهی تنظیم قرارداد خرید خدمت کرد یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ جواز استفاده از دو صندوق در مورد سمتهای آموزشی و توجه به مفهوم مخالف ماده 90قانون استخدام کشوری از نظر عدم شمول مقررات آن در دانشگاهها و ملاک و مناط 7 آئیننامه استخدام پیمانی وتبصره بند (ت )ماده 5آئیننامه استخدامی هیئت علمی ازجهت تجویزخرید خدمت بطور عام و کلی چنین استنباط میشودکه میتوان ازکارمندان بازنشسته برای سمتهای آموزشی دانشگاهی استفاده کردوباآنان قرارداد خرید خدمت تنظیم نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
784
تاریخ تصویب :
1359/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :