جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
500-وقتی برحسب قراردادخارجی امری رجوع به داوری شده وداورهارای خودرادادندتقاضای اجرای آن طبق ماده 662آئین دادرسی مدنی می بایست از محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع راداردبعمل آیدودراین حکم فرقی نیست بین اینکه قراردادخارجی دردفتراسنادرسمی ثبت شده یانشده ،بهرحال مرجع دستوراجراءآن دادگاه صلاحیت دارخواهدبود،بنابراین مراجعه به دفترثبت اسنادبرای اجرای رای داوربعنوان اینکه قراردادداوری دردفترثبت اسناد صورت گرفته بی رویه وبادستورقانونی سازگارنبوده است ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رای داوربه دعوی انطباق موردبایکی ازموردمذکوره در ماده 665به اجازه ماده 666جائزوبجابوده زیراهمانطوری که اجراءرای داور می بایست ازمحکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع راداردتقاضاشودتقاضای ابطال رای داورهم بموجب ماده 666به همان محکمه راجع است وبافرض جواز ارجاع این امربه دادگاه توقیف اجراءحکم داورباهمان دادگاه خواهدبودودر این باب فرقی نیست بین اینکه دستوراجراءازهمین دادگاه صادرشده باشد ویاازمقام دیگری ونیزبرحسب اطلاق ماده مذکوره فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستوراجرای حکم راداده حق آنراقانوناداشته یانداشته باشد، لذاایرادبرحاکم دادگاه به اینکه ورقه اجرائیه صادرازدفتراسنادرسمی رابدون اخذتامین توقیف نموده واین امربرخلاف ماده 5قانون مصوب 1322 اسن واردنیست ،زیراموردازمصادیق آن ماده نبوده ومن باب تفریع بر تقاضای ابطال این تقاضاشده است واجازه توقیف درچنین موردی مطلقاجائز وخالی ازاشکال بوده است .
حکم شماره 4473-وشماره 4474-30خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4474
تاریخ تصویب :
1328/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :