جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
502-دردعوی اعتراض برثبت دادگاه بدوی ایرادمرورزمان راکه معترض علیه نموده ردکرده ودادگاه استیناف به اینکه ملک مزبوردربین مدتی که دعوی مشمول مرورزمان گردد ازتصرف معترض علیه خارج وبه تصرف معترض درآمده بوده وهمان قاطع مرورزمان بوده است قرارمزبوررافسخ و دعوی رامشمول مرورزمان دانسته است تخلف نیست زیرااگرچه درتاریخ مزبور ملک مورداعتراض ازتصرف مدعی علیهم خارج گردیده ولی چون بموجب حکم محکمه وزارت خارجه که درتاریخ صدوررای دارای رسمیت بوده عدوانیت آن تصرف محرزگردیده وبالضروره تصرف عدوانی متخلل قاطع مرورزمان نیست واز طرفی هم درنظرمحکمه محقق گردیده که ملک مورددعوی متجاوز ازچهل سال در تصرف مدعی علیهم بوده ودرمدتی که دراثناء چهل سال که ازتصرف آنهاخارج گردیده چون تصرف مزبور عدوانی بوده ترتیب اثری به آن نداده است .
حکم شماره 1111وشماره 1112وشماره 1113وشماره 1114-29شهریور1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1114
تاریخ تصویب :
1311/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :