جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4418/127/11/60

سئوال آیا تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی شامل مستخدمین تابع قانون استخدام نیروهای مسلح میباشد یا خیر؟

نظر مشورتی ادراه حقوقی در پاسخ سئوال بالا چنین است :
هرچند ماده 59 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کلیه قوانین مغایر با مواد 1 تا59 اصلاحی آن قانونی رادر قسمتهای مغایر الغاء نموده است ولی چون در سال 1356 قانونی تحت عنوان قانون اصلاح بند یک ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح والحاق یک تبصره به آن تصویب شده ونتیجتا" بند1ماده 13قانون استخدام نیروهای مسلح وتبصره آن مصوب 1336بصورت زیراصلاح گردیده است :
بند 1 در صورت صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب جنایت عمدی از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم ازاینکه کیفرخواست ازدادسرای عمومی وی ا دادسرای اختصاصی صادرشده باشد0
تبصره 1 هرگاه متهم به تعلیق یا بدون کاری خوداعتراض کنددادگاه صلاح اعم از عمومی یا اختصاصی با رعایت تبصره 3ماده 19قانون مجازات عمومی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادرمینماید0 در صورت صدور حکم برفع تعلیق یا بدون کاری از تاریخ صدورحکم متهم از بدون کاری یا تعلیق خارج خواهدگردید0
و این قانون بواسطه خاص بودن و موخرالتصویب بودن نسبت به قانون اصلاح قانون مجازات عمومی واردبرآنست لذادرموردتعلیق یابدون کاری مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح طبق قانون مصوب 1356 باید عمل گردد و بر طبق آن تعلیق یا بدون کاری ناشی ازصدور کیفرخواست در مورد مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح طبق قانون مصوب 1356 باید عمل گردد وبرطبق آن تعلیق یا بدون کاری ناشی از صدور کیفرخواست در مورد مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح منحصرا" در صورت صدورکیفرخواست به اتهام ارتکاب جنابت عمدی (نه جنایات غیرعمدی ونه جرائم جنحه ای )اعمال میگرددو چون درتبصره 3ماده 19اصلاحی قانون مجازات عمومی مطلب خاصی درخصوص قطع تمام یاقسمتی ازحقوق ومقرری درحال تعلیق ذکرنشده واین امر در مورد مستخدمین قانون استخدام کشوری در آن قانون ودرمورد مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح درماده 55قانون استخدام نیروهای مسلح آمده است لذا مقررات آن ماده درمورد مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح قابل اعمال است ضمنا" چون درتبصره ماده 19قانون مجازات عمومی مطالبی وجودداردکه با بند1 اصلاحی ماده 13 و تبصره 1 آن مغایرتی ندارد مانندپاراگراف 2آن تبصره که میگوید:(جز درمورداتهاماتی که بمناسبت شغل و وظیفه متهم بوده متهم میتواند از تعلیق خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند000الخ ) و در تبصره 1 اصلاحی ماده 13قانون استخدام نیروهای مسلح تصریح برعایت تبصره 3 ماده 19قانون مجازات عمومی شده است لذا آن قسمت از تبصره 3 ماده 19قانون مجازاتعمومی که با بند 1و تبصره 1 اصلاحی ماده 13قانون استخدام نیروهای مسلح مغایرت دارد در مورد مشمولین آن قانون قابل اعمال و لازم الاجراءاست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4418
تاریخ تصویب :
1360/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :