جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5005/187/10/66

سئوال آیا با توجه بمقررات تعلیق اجرای محازات که در قانون راجع بمجازات اسلامی ذکر شده است ، نظامیانی که در دادگاه انقلاب به بیش از یکسال حبس محکوم میشوند اما مجازات آنان تعلیق میگردد باید اخراج شوند یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اولا" احکام صادره از دادگاههای انقلاب ،شرعی بوده وآثارکیفری ندارد، ثانیا" مطابق مقررات قانون راجع بمجازات اسلامی مصوب 21/7/61 که وارد بر کلیه مقررات مربوط و ناظر بر همه جرائم ومجازاتهااست جز در مورد مقرر در ماده 14 آن قانون که موردآنهم صریحا" مشخص شده و کیفر تکمیلی است در هیچ موردی کیفرتبعی پیش بینی نشده است نتیجتا" در موردیکه مجازات محکوم معلق گرددآثاری بر آن مترتب نخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5005
تاریخ تصویب :
1366/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :