جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


نظریه شماره : 155/277/ 1/60

سئوال 1 آیا کارمندی که بعلت صدور کیفرخواست جنائی علیه او باید معلق شود از تاریخ صدور کیفرخواست معلق میشود یا از تاریخ ابلاغ آن به وازتخانه یا سازمان متبوع او؟
2 آیا اگر بعلت گذشت شاکی خصوصی قرارموقوفی تعقیب درباره اش صادر گردد استحقاق دریفات حقوق ایام تعلیق را داردیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی وبند1 ماده 13قانون استخدام نیروهای مسلح تارخی تعلیق یا بدون کار شدن مستخدمین دولت ، تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان متبوع اواست نه تارخی صدورکیفرخواست بنابراین تعلیق یا بدون کاری مستخدم در فاصله بین تاریخ صدور کیفرخواست و تاریخ اعلام آن به سازمان مربوط به موازین قانونی مطابقت ندارد و مستخدم مذکوراستحقاق دریافت حقوق قبل از اعلام کیفرخواست را دارد0
2 مستخدمی که طبق تبصره 3ماده 19 قانون مجازات عمومی معلق شده است ، در صورتی میتواند حقوق ایام تعلق رادریافت کند(منظوراز تاریخ اعلامکیفرخواست تا تاریخ رفع تعلیق است )که یابموجب حکم قطعی برائت حاصل نماید و یا قرارموقوفی تعقیب اوبه لحاظ مرور زمان یا فوت متهم صادر شده باشد، اما اگرقرارموقوفی تعقیب کارمند معلق بعلت گذشت شاکی خصوصی یاعلت دیگری غیر از آنچه در سطور بالا ذکرشد(مانندعفو)صادرگرددمجوزی برای پرداخت حقوق ایام تعلیق اووجود ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
155
تاریخ تصویب :
1360/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :