جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه شماره : 653/217/ 3/63

سئوال چنانچه شخصی آماده بخدمت و یااخراجی از وزارتخانه و یا موسسه دولتی بوده و در سازمان دولتی دیگر بطور قراردادی کار کرده و حقوق دریافت نموده باشد و بعدا" توسط هیئت بازسازی با صدور حکم برائت بخدمت اعاده گردد، پرداخت حقوق زمان آماده بخدمت بودن و یا اخراج شدن بمشارالیه قانونا" چه صورتی دراد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بتبصره ماده 29 قانون بودجه سال 1344 و ماده 43قانون استخدام کشوری واصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،در مورد بحث چنانچه کارمندی آماده بخدمت و یااخراجی ازموسسه دولتی بوده و در سازمان دولتی دیگر بطور قراردادی کار کرده و حقوق دریافت داشته است و بعدا" با صدور حکم برائت توسطهیئت بازسازی بخدمت اعاده گردیده پرداخت حقوق زمان آماده بخدمت بودن یا اخراجی در موسسه دولتی مشارالیه موکول است به اینکه حقوقی را که در سازمان دیگر با تنظیم قرارداد دریفات نموده احتساب و برگشت دهد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
653
تاریخ تصویب :
1363/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :