جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6582/117/12/61

سئوال آیا کرامندان ادرای دادگستری که بکارآموزی قضائی پذیرفته میشوند میتوانندمابه التفاوت حقوق خود رادریافت کنند یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
نظر به انیکه بصراحت ماده 12 آئیننامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون الحاق چندتبصره بماده یک قانون استخدام قضات وشرائطکارآموزی ، حقوق مستخدمین اداری دادگستری که درامتحانات ورودی رشته قضائی پذیرفته میشوند معادل رتبه 2قضائی است ودرصورتیکه حقوق مزایای مستمر دریافتی آنان بیشتر از حقوق پایه 2قضائی باشدبقیه بعنوان مابه التفاوت به آنان پرداخت میشودلذاکسانیکه به کارآموزی قضائی پذیرفته شده اندبشرح ماده 12آئیننامه استحقاق دریافت حقوق پایه 2قضائی و مزایای مستمر شغلی را که قبل ازپذیرفته شدن بعنوان کارآموزقضائی داشته اند دارامیباشند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6582
تاریخ تصویب :
1361/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :