جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
503-مدعی علیه درقبال مدعی عرضحال متقابلی تقدیم وعلاوه برانکارمهر سندمدرک دعوی ایرادمرورزمان نموده ودرجلسه محاکمه هم باقی بودن خودرا به اظهارات قبلی تکرارومحکمه قراررسیدگی به صحت انتساب مدارک طرفین راداده ودرجلسه دیگری که برای رسیدگی تعیین شده بعلت غایب بودن طرفین پرونده راازنوبت رسیدگی خارج ساخته بدون اینکه نسبت به ایرادمرورزمان قراری داده باشدتخلف است زیراپس ازایرادبه مرورزمان محکمه مکلف به صدورقراربوده وقبل ازاقدام به این امروروددررسیدگی به صحت انتساب اسنادطرفین مجوزی نداشته است .
حکم شماره 1263-7شهریور1312

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1263
تاریخ تصویب :
1312/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :