جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3096/277/5 /59

سئوال با توجه به بند ج ماده 86 قانون استخدام کشوری ، چنانچه فرزند علیل یا ناقص العضو مستخدم ، غایب مفقودالاثرباشدآیا میتوان حقوق وظیفه او را به افراد تحت تکفل یا امین موقت او پرداخت نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 در صورت غیبت افرادیکه به لحاظ نقص عضویاعلیل بودن ،ازحقوق وظیفه مادام العمر بهره مند میگردند، با توجه به اینکه این قبیل وظیفه بگیران مستحق دریافت حقوق وظیفه درزمان حیات میباشندپرداخت حقوق وظیفه آنان در مدت غیبت به امین موقت یاافرادتحت تکفل آنان ، بشرط عدم صدور حکم موت فرضی آنان ، بلااشکال بنظر میرسد0
2 در صورتیکه حکم موت فرضی برای این قبیل موظفین صادرگردد با صدور چنین حکمی باعنایت به این امر که طبق صریح بندج ماده 86 اصلاحی قانون استخدام کشوری این نوع افرادمادام العمراز حقوق وظیفه برخوردار میگردند و عبد از فوت این حقوق قطع میگردد و از طرفی سمت امین موقت نیز پس از صدورحکم موت فرضی حسب دلالت ماده 135 قانون امور حسبی زائل میشود و حتی اموال نیز از طرف ورثه بتصرف درمی آید، طبعا" بایستی ازپرداخت حقوق وظیفه نیز به افراد تحت تکفل کسانیکه حکم موت فرضی آنان صادرشود خودداری نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3096
تاریخ تصویب :
1359/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :