جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5515/137/12/60

سئوال آیا با توجه بماده 8 آئین نامه بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران که میگوید از تاریخ اجرای این آئین نامه درصورت فوت سردفتر ویا دفتریار شاغل 80درصدحقوق بازنشستگی بنسبت سنوات خدمت به وراث سردفتر یا دفتریار پرداخت خواهد شد0 اگر سردفتری که بسن بازنشستگی رسیده است در حال تعلیق فوت نایدشاغل محسوب میشود و ورثه او از حقوق بیمه بازنشستگی استفاده مینمایندیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
از مقررات ماده 4آئیننامه شماره 33633/81/11/1355مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران و تبصره ذیل ماده مذکوروقسمت اخیرتبصره 3ماده 19 قانون مجازات عمومی وسایرمقررات موضوعه در این زمینه چنین مستفادمیشود که سردفتری که باداشتن بیش از سی سال سابقه خدمت سردفتری بعلت اتهام جنائی معلق وسپس در حال تعلیق فوت وپرونده اتهامیش بهمین لحاظ منتهی بصدورقرارموقوفی تعقیب قطعی شده است مشمول ماده 8آئیننامه بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5515
تاریخ تصویب :
1360/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :