جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1465/267/3 /61

سئوال آیا قضات دادگستری در حال حاضر درخصوص دریافت فوق العاده خارج از مرکز تابع استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری هستند یا خیر؟اگرنیستند و قانون خاصی در مورد آنان هست تاریخ تصویب وشماره آن چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق تبصره 3ماده یک آئیننامه فوق العاده بدی آب وهوامصوب سال 1353هیئت وزیران مربوط به مستخدمین رسمی دولت ،این آئیننامه شامل دارندگان رتبه های قضائی نمیباشد ودرحال حاضرفوق العاده خارج از مرکز قضات دادگستری براساس آئیننامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکزکارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب سال 1339کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلس بشماره 107760/3/39پرداخت میشود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1465
تاریخ تصویب :
1361/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :