جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
504- دردعوی افراز مدعی علیه منکر مالکیت مدعی شده وعلاوه برآن بر صلاحیت محکمه ایراد و ایراد به مرورزمان هم نموده و محکمه بدون اینکه بدوا نسبت به ایرادات قراری صادرنماید مبادرت به اصداررای نهائی نموده ودر ضمن رای مزبوردوفقره ایرادراردکرده تخلف است زیرامحکمه بموجب قانون موظف بوده به دوفقره ایراد فوق مستقلارسیدگی کرده ورای خودرابرردویا قبول ایراداعلام داشته ودرموردمرورزمان ولواینکه قرارش مبنی برردهم باشدازرسیدگی تاحصول نتیجه قطعی خودداری نماید.
حکم شماره 1300-15آبان 1312

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1300
تاریخ تصویب :
1312/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :