جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4445/7 3/10/60

سئوال آیا تصویبنامه شورای حقوق و دستمزد در مورد فوق العاده شغل معاونین وزارتخانه ها شامل معاونین دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم میشود یانه ؟

سئوال آیا تصویبنامه شورای حقوق ودستمزد در مورد فوق العاده شغل معاونین وزارتخانه ها شامل معاونین دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم میشود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
علاوه بر جهات موجه مندرج در نامه مقام معاونت مالی واداری چون معاونین دادگستری جمهوری اسلامی ایران معاون شورایعالی قضائی محسوب میشوند و در صورت داشتن پایه قضائی ،خدمت آنان دراین مقام جزء خدمت قضائی محسوب میگردد و نظربه اینکه این مقام تاسیس جدیدی است که مشمول تبصره ذیل ماده یک آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی میشود لذا شورایعالی قضائی بایدبرطبق مفاداین تبصره گروه معاونین را تعیین و فوق العاده آنان رابراساس آئیننامه مذکور پرداخت نمایند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4445
تاریخ تصویب :
1360/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :