جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2569/157/7 /61

سئوال آیا به کارکنان دادگستری که در شورای سرپرستی زندانها بکاراشتغال دارند فوق العاده سختی خدمت درزندان تعلق میگیردیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب مقررات خاص پیش بینی شده در قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح مصوب خردادماه 1349 و تبصره 2الحاقی مصوب سال 1352 فوق العاده سختی خدمت بشاغلین پستهای سازمانی زندانهاوماموران واحدهای وابسته که درزندانها انجام وظیفه مینمایند تعلق میگیردومطابق ماده 8لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری مصوب سال 58مزایا و فوق العاده ماموران زندان برای کارکنان کانون اصلاح وتربیت نیز مقرر گردیده است بنابمراتب چون طبق لایحه قانونی واگذاری اداره زندانها به دادگستری 000اداره کلیه امورمربوط به زندانها وموسساتصنعتی وکشاورزی وسایرموسسات وابسته به آنهادر سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شده وبموجب لایحه قانونی الحاقی به ماده 1لایحه قانونی واگذاری اداره زندانها000مصوب اردیبهشت 1359 اداره زندانها بهعهده شورای سرپرستی محول گردیده لذاکلیه کسانی که پس از واگذاری اداره امورزندانهابه وزارت دادگستری ، در زندانهامشغول انجام وظیفه بوده ومشمول عناوی فوق الذکر میباشند فوق العاده سختی خدمت مذکوردرقانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت بماموران زندانها000به آنان نیزتعلق می گیرد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2569
تاریخ تصویب :
1361/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :