جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1341/127/ 3/61

سئوال تارخی اجراء قانون اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق در آمده اند را اعلام فرمائید0

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تاریخ اجرای قوانین طبق ماده 2قانون مدنی پانزده روزپس ازانتشار است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجراءمقررشده باشد0 درمورد استعلام هم با توجه به عبارت (به سبب جنگ 000به اسارت دشمن درآمده و یا در آن مناطق اشغالی بوسیله دشمن گرفتارمانده یا در جریان جنگ غایب یا مفقودالاثر شده اند000)مندرج در قانون مسلم است که نظرقانونگذارمعطوف به زمانی است که جنگ آغاز شده و این معنی از عنوان قانون نیزمستفاد است.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1341
تاریخ تصویب :
1361/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :