جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6073/217/12/61

سئوال آیا میتوان غیرپزشک را بریاست بهدرای شهرستان انتخاب نمود یا خیر و آیا در صورت انخاب نظریات او بمنزله نظریه پزشک قانونی است یا نه ؟ و در صورت منفی بودن پاسخ آیا چنین شخصی قابل تعقیب است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون استخدام پزشکان مصوب اردیبهشت ماه 1328 رئیس بهداری هر شهرستان بایدازبین پزشکان دیپلمه انتخاب شود0 بنابراین تعیین غیرپزشک دیپلمه بسمت ریاست بهداری شهرستان مخالف قانون است 0
2 ارزش گواهی پزشک در امور پزشکی بعلت خبرویت پزشک بوده و جنبه کارشناسی دارد0 بنابراین اظهارنظر فردی که فاقددیپلم پزشکی و صلاحیت علمی است نمیتواند منشاءاثرباشد0
3 چنانچه فرد مورد نظر فاقد پروانه پزشکی باشدوبا وجوداین مداخله در اموز پزشکی و صادر کردن گواهی پزشکی نمایدطبق ماده 3قانون مربوط بمقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوراکی وآشامیدنی مصوب خرداد1334 قابل تعقیب و مستوجب کیفراست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6073
تاریخ تصویب :
1361/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :