جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1018/207/ 3/60

سئوال مشمولین مواد150و151 الحاقی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری که در گذشته از مرخصی سالی 12 روز استفاده کرده اند تقاضا دارند که با آنان مانند مستخدمین رسمی رفتار و مابه التفاوت آن تا30 روزبحساب مرخصی ذخیره آنان گذاشته شود0آیاقبول این درخواست قانونی است یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بمواد150و151 الحاقی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب دیماه 1357 و تصویبنامه درباره رسمی نمودن مستخدمین پیمانی مصوب 27/1/58 بنظر میرسد که در مقررات فوق الذکر سابقه خدمت دولتی کارکنان پیمانی و روزمزد وتبدیل وضع استخدامی آنان به رسمی و اعطاء یک پایه به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی مورد نظرقرار گرفته است بنابراین با توجه بصراحت ماده 151 الحاقی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری وعبارت (خدمت تمام وقت 000دراجرای مقررات این قانون از لخاظ تعیین پایه وبازنشستگی ووظیفه جزءخدمت دولتی محسوب و منظور خواهدشد0) ملاحظه میشوداثراین قانون به گذشته منحصرا" در مورد پایه و بازنشستگی و وظیفه است لذاتسری آن بمقررات مرخصی که در قانون مذکور تصریح نشده ظاهرا"مجوز قانونی ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1018
تاریخ تصویب :
1360/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :